Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evolution /,i:və'lu:∫n/  /,evə'lu∫n/

 • Danh từ
  sự tiến hóa
  Darwin's theory of evolution
  thuyết tiến hóa của Darwin
  quá trình tiến triển
  the evolution of philosophical thought
  sự tiến triển của tư tưởng triết học

  * Các từ tương tự:
  evolutional, evolutionarily, evolutionary, evolutionism, evolutionist, evolutionistic