Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evolutional /i:və'lu:ʃənl/  

  • Tính từ
    (thuộc) sự tiến triển
    (thuộc) sự tiến hoá