Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evolutionistic /i:vəlu:ʃə'nistik/  

  • Tính từ
    (thuộc) thuyết tiến hoá