Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evolutionism /i:və'lu:ʃənizm/  

  • Danh từ
    thuyết tiến hoá