Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phylogeny /failə'dʤenisis/  

  • Danh từ
    (sinh vật học) sự phát sinh loài