Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evolutionary /,i:və'lu:∫ənri/  /,evə'lu:∫əneri/

  • tiến hóa; tiến triển
    evolutionary processes
    quá trình tiến hóa