Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đang phát triển
  a developing country
  nước đang phát triển

  * Các từ tương tự:
  Developing countries