Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-rr-)
  xảy ra, xảy đến
  when did the accident occur?
  tai nạn đã xảy ra lúc nào?
  có; tìm thấy
  lỗi in tìm thấy ở mọi trang in
  nảy ra
  tôi chợt nảy ra ý nghĩ là

  * Các từ tương tự:
  occurence, occurrence