Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

occurence /ə'kʌrəns/  

 • Danh từ
  việc xảy ra, sự cố
  an everyday occurence
  việc xảy ra hằng ngày
  sự xảy ra; sự nẩy ra, sự loé lên (ý nghĩ, ý muốn)
  to be of frequentsn occurence
  thường xảy ra luôn
  (xác suất) sự xuất hiện; (logic học) sự thâm nhập
  bound o. sự thâm nhập liên hệ
  explicit o. (logic học) sự thâm nhập hiện, vị trí hiện
  free o. sự thâm nhập tự do
  random o. sx. sự xuất hiện ngẫu nhiên