Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

materialize /mə'tiəriəlaiz/  

 • Động từ
  vật chất hoá
  cụ thể hoá; thành sự thật; thực hiện
  the plan did not materialize
  kế hoạch không thực hiện được
  hiện ra (hồn ma...)
  duy vật hoá

  * Các từ tương tự:
  materialize, materialise, materializer