Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  để lộ, bộc lộ, tiết lộ
  reveal a secret
  tiết lộ bí mật
  phát giác
  xem xét kỹ có thể phát giác một vết nứt ở cái bình

  * Các từ tương tự:
  revealable, Revealed preference, revealed religion, revealing