Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Sở thích được bộc lộ
    Là một phương thức tiếp cận học thuyết về cầu của SAMUELSON, dựa trên những nhận định về cách thức mà người tiêu dùng phản ứng đối với những thay đổi về giá cả và thu nhập