Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revealable /ri'vi:ləbl/  

  • Tính từ
    có thể để lộ, có thể biểu lộ; có thể bộc lộ, có thể tiết lộ
    có thể phát giác, có thể khám phá