Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revealed religion /ri,vi:ldri'lidʒən/  

  • Danh từ
    đạo thiên khải (đạo do Chúa trực tiếp thần khải cho loài người)