Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evolutionist /i:və'lu:ʃənist/  

  • Danh từ
    người theo thuyết tiến hoá, nhà tiến hoá

    * Các từ tương tự:
    evolutionistic