Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

progression /prə'gre∫n/  

 • Danh từ
  sự tiến [lên]
  tuổi thanh niêm là thời kỳ tiến từ tuổi thơ ấu lên tuổi trưởng thành
  sự tiến tới, sự tiến bộ
  sự tiến hành
  (tóan) cấp số
  geometric progression
  cấp số nhân
  loạt, chuỗi
  a long progression of sunny days
  một chuỗi dài ngày nắng

  * Các từ tương tự:
  progressional, progressionist