Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ascension /ə'sen∫n/  

 • Danh từ
  sự đi lên, sự lên
  the Ascension (số ít)
  sự thăng thiên của Chúa

  * Các từ tương tự:
  Ascension day, ascensional