Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concatenation /kən,kæti'nei∫n/  

 • Danh từ
  concatenation of something
  móc xích, chuỗi, loạt
  an unfortunate concatenation of mishaps
  một móc xích tai ương bất hạnh

  * Các từ tương tự:
  concatenation character