Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự kéo dài, sự mở rộng
  the extension of the garden will take several weeks
  sự mở rộng khu vườn sẽ phải nhiều tuần lễ mới xong
  the extension of scientific knowledge
  sự mở rộng kiến thức khoa học
  phần kéo dài, phần mở rộng
  build an extension to a hospital
  [xây một phần] mở rộng một bệnh viện
  khoảng thời gian kéo dài thêm
  extension of one's summer holidays
  số ngày kéo dài thêm kỳ nghỉ hè
  số máy phụ (điện thoại)
  extension 316, please!
  làm ơn cho số máy phụ 316
  she has an extension in the kitchen and in bedroom
  điện thoại nhà bà ta có số phụ ở nhà bếp và trong phòng ngủ
  (y học) sự duỗi (tay, chân, ngón tay)
  extension of the injured arm was painful
  sự duỗi cánh tay bị thương đau lắm
  the leg is now at full extension
  bây giờ chân đã duỗi thẳng được rồi

  * Các từ tương tự:
  extension cord, extension line, extension subscriber, extension-ladder, extension-table, extensional