Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái bàn có thể kéo dài ra