Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái thang có thể kéo dài ra