Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (logic học) mở rộng khuếch trương