Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều addenda)
  phần thêm vào
  addenda
  (động từ số nhiều hay số ít)
  phụ lục