Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appendage /ə'pendidʒ/  

  • Danh từ
    phần thêm vào; phần phụ (của một cái gì to hơn và quan trọng hơn)