Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phép tính cộng; sự cộng lại
  sự thêm, phần thêm
  they have just had an addition to the family
  họ vừa mới có thêm một người vào gia đình
  in addition to
  ngoài ra
  in addition [to the names on the listthere are six other applicants
  ngoài các tên trong danh sách ra, còn có sáu người khác xin việc

  * Các từ tương tự:
  addition assignment operator, addition character, Addition rule, additional, Additional worker hypothesis, additionally