Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

furthermore /,fɜ:ðə'mɔ:[r]/  

  • Phó từ
    thêm vào đó; hơn nữa