Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    En (đơn vị đo chiều dài bằng 113cm)
    chái, hồi (của một căn nhà)

    * Các từ tương tự:
    ellipse, ellipses, ellipsis, ellipsograph, ellipsoid, ellipsoidal, elliptic, elliptic aperture, elliptic filter