Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    hơn nữa, ngoài ra
    they knew the painting was a forgery. Moreover, they knew who had painted it
    họ biết bức tranh là một bức tranh giả; hơn thế nữa họ biết cả ai đã vẽ bức tranh đó