Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proportion /prə'pɒ:∫n/