Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjunct /'ædʒʌηt/  

 • Danh từ
  (ngôn ngữ)
  bổ ngữ
  adjunct to (of) something
  cái phụ thêm, vật phụ thêm

  * Các từ tương tự:
  adjunct professor, adjunction, adjunctive