Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nở ra, sự phồng ra, sự bành trướng, sự phát triển
  the expansion of gases when heated
  sự nở của chất khí khi được đốt nóng
  the expansion of the school system
  sự phát triển hệ thống trường học

  * Các từ tương tự:
  Expansion path, expansion slot, Expansionary phase, expansionism, expansionist