Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Giai đoạn bành trướng; Giai đoạn tăng trưởng
    Là một giai đoạn trong CHU KỲ KINH DOANH tiếp theo sau một điểm thấp nhất của chu kỳ và kéo dài đến điểm tiếp theo cao nhất của chu kỳ