Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dilatation /dailei'teiʃn/  

  • Danh từ
    sự giãn, sự nở
    chỗ giãn, chỗ nở
    cubical d. sự giãn nở khối