Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inflation /in'flei∫n/  

 • Danh từ
  sự [được] bơm phồng
  sự lạm phát
  galoping inflation
  lạm phát với tốc độ phi mã

  * Các từ tương tự:
  Inflation accounting, Inflation rate, Inflation subsidy, Inflation tax, Inflation-adjusted budget, Inflation, suppressed, inflationary, Inflationary gap, Inflationary spiral