Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dilation /dai'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự giãn ra, sự nở ra