Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expansionism /ik'spæn∫ənizəm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa bành trướng