Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expansionist /ik'spæn∫ənist/  

 • Danh từ
  người theo chủ nghĩa bành trướng
  Tính từ
  bành trướng [chủ nghĩa]
  Hitler's expansionist policies
  chính sách bành trướng của Hitler