Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transitionary /træn'siʤənl/  

  • Tính từ
    chuyển tiếp, quá độ
    chuyển động chuyển tiếp
    thời kỳ quá độ