Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transitionally /træn'zi∫ənəli/  

  • Phó từ
    [một cách] chuyển tiếp;[một cách] quá độ