Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

metastasis /me'tæstəsis/  

  • Danh từ
    (y học) di căn
    (sinh vật học) sự chuyển hoá