Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transitional /træn'zi∫ənl/  

 • Tính từ
  chuyển tiếp, quá độ
  a transitional stage
  giai đoạn chuyển tiếp

  * Các từ tương tự:
  transitionally