Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cuộc đi chơi
    an outing to the seaside
    cuộc đi chơi ra bãi biển