Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bầy, đàn
  a herd of cows
  một đàn bò
  the herd
  (thường xấu)
  bầy lũ, bọn
  the vulgar herd
  bọn dân thường
  Động từ
  dồn thành đàn, tập họp thành đàn (gia súc);dồn (người) vào (một nơi nào đó)
  đám tù nhân bị dồn cả lên tàu hỏa
  chăn (gia súc)
  người chăn cừu chăn dắt đàn cừu của mình

  * Các từ tương tự:
  herd instinct, herdsman