Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đám đông lộn xộn
  the rabble
  (số ít) (xấu)
  tiện dân; dân đen

  * Các từ tương tự:
  rabble rouser, rabble-rouser, rabble-rousing, rabblement, rabbler