Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cặn (ở đáy bình)
  cặn bã
  the dregs of society
  cặn bã của xã hội
  drink (drain) something to the dregs
  uống cạn