Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peasantry /'pezntri/  

  • Danh từ
    [tất cả] nông dân (ở một vùng)
    giai cấp nông dân