Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chim thú phá hoại (mùa màng, vật nuôi)
  exterminate vermin
  diệt chim thú phá hoại
  chấy rận
  bọn sâu mọt (có hại cho xã hội)

  * Các từ tương tự:
  verminate, vermination, verminoses, verminosis, verminous, verminously