Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commonalty /'kɒmənəlti/  

  • the commonalty
    thường dân