Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rabble-rouser /'ræblraʊzə[r]/  

  • Danh từ
    người khích động quần chúng

    * Các từ tương tự:
    rabble rouser