Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    người khuyến khích
    người kích động, người xúi giục